De online Teamscan D3rdeweg geeft u inzicht in de kwaliteit van het teamwork van uw team (afdeling). Er wordt een  ‘foto’ gemaakt van de acht belangrijkste principes die echt teamwork mogelijk maken. 

Een klant zei:

‘Een helder en objectief beeld van ons functioneren en concrete handvatten om samen mee aan te slag te gaan.’

Hoe werkt het?

Elke deelnemer ontvangt via de mail een link naar deze online scan. Anonimiteit is gewaarborgd. De uitkomsten worden helder en overzichtelijk gerapporteerd. Het invullen kost slechts 15 minuten. De uitkomst is anoniem en wordt helder en overzichtelijk gerapporteerd, op individueel, team- en afdelingsniveau.

De factoren:

De in de teamscan D3rdeweg verwerkte principes voor echt teamwork zijn onder andere gebaseerd op de onderzoeken en publicaties van Patrick Lencioni. Uit het totaal van de door ons gebruikte bronnen komen de volgende 8 factoren van echt teamwork naar voren:

1. Vertrouwen. Als collega’s elkaar vertrouwen, bereid en in staat zijn zich kwetsbaar op te stellen, dan vormt dat de belangrijkste pijler voor duidelijk betere teamprestaties. Langdurig onderzoek toont aan dat meer vertrouwen leidt tot meer winst.

2. Conflictvaardigheid. De bereidheid en het vermogen om je echt uit te spreken over je mening. Als collega’s bewust de wrijving opzoeken en openlijk de strijd aangaan over ideeën, dan levert dat creativiteit en nieuwe ideeën op. Het snel aanpakken van conflicten stopt eventuele escalatie binnen het team.

3. Betrokkenheid. De bereidheid en het vermogen om afspraken glashelder te maken en te werken vanuit complete instemming. Besluiten en actieplannen worden gesteund.

4. Verantwoordelijkheid. De bereidheid en het vermogen om elkaar aan te spreken op schadelijk gedrag en matige prestaties dat het realiseren van overeengekomen activiteiten belemmert.

5. Resultaat. De bereidheid en het vermogen van teamleden zich te concentreren op het bereiken van gezamenlijke resultaten en doelstellingen. Hierbij wordt het persoonlijk belang ondergeschikt gemaakt aan het teambelang.

6. Dialoog. Dit heeft betrekking op een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt. Hierbij komen beiden evenwaardig aan bod en hebben beiden de kans hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. Er wordt bijvoorbeeld de tijd genomen goed naar elkaar te luisteren en verschillen worden ontdekt. Dialoog verrijkt de relatie, de onderlinge samenwerking en verbetert de resultaten.

7. Autonomie. Autonomie is de innerlijke vrijheid om doelgericht bij te dragen aan de systemen waarbinnen gefunctioneerd wordt. Het hebben van een bepaalde vrijheid en zelfstandigheid in het werk. De ruimte om zelf zaken te regelen binnen kaders, geeft meer motivatie.

8. Leiderschap. Een leider geeft het goede voorbeeld bij het hanteren van bovenstaande factor. Het is belangrijk dat een leidinggevende benaderbaar en transparant is en ook duidelijk aangeeft wat de richting is. De leidinggevende geeft vertrouwen en ruimte om fouten te maken. De kwaliteit van de relatie en interactie is een goede voorspeller voor resultaten op zowel het niveau van individu, team als organisatie.

Advies over de scan
Na analyse kunnen wordt uw team of organisatie verder geadviseerd en begeleid. Hiervoor stel ik samen met u een preventief en curatief interventieplan op. Ook kunnen verschillende teams met elkaar vergelijken worden. Lees hier meer over mijn aanbod bij teamontwikkeling

Onderzoek
D3rdeweg heeft onderzoek laten doen naar de validiteit en toegevoegde waarde van de online Teamscan Derde Weg. Lees de samenvatting.